เปิดวิสัยทัศน์ ซีอีโอ ปตท. “พลังงานไทย เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรม ยั่งยืน”

เปิดวิสัยทัศน์ ซีอีโอ ปตท. “พลังงานไทย เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรม ยั่งยืน”

พัฒนาต่อเนื่องจาก “รุ่นสู่รุ่น” สานต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ภารกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ตามพันธกิจที่ก่อตั้ง ปตท.

นายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จะใช้ 4 นโยบาย เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อนำพา ปตท.ให้เป็นองค์กรพลังงานของชาติที่ยั่งยืนของไทย โดยนโยบาย เรื่อง เพียงพอ เน้นจัดหาจากการสำรวจ พัฒนา ผลิต และนำเข้าตอบสนองความต้องการใช้ของประเทศ อาทิ การจัดหาแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  ระยะยาว เป็นต้น ทั่วถึง จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบท่อก๊าซ คลังก๊าซ คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ อาทิ โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตก โครงการลงทุนก่อสร้างคลังสำรองก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) การลงทุนขยายเส้นทางท่อขนส่งน้ำมัน ไปยังภูมิภาค เป็นธรรม คือ ดูแลต้นทุนการจัดหาน้ำมันและก๊าซให้เป็นไปตามกลไกตลาด ที่สมดุลสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ยั่งยืน โดยวางแผนการจัดหาในระยะยาว ลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม และสร้างเครือข่ายการซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ส่งเสริมเรื่องเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากร โดยการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์ อาทิ การขยายการลงทุนออกไปต่างประเทศจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสู่ระดับสากล

นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกภารกิจที่จะมุ่งเน้น คือ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนจะเชื่อมโยงการทำธุรกิจ กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มปตท. ตามค่านิยมขององค์กรที่ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำ ปัจจุบัน ปตท.มีชมรมพลังไทยใจอาสา  ที่มีทั้งผู้บริหารและพนักงาน รวมตัวกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้  จะมุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรเป็นที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ ของสังคม เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับคนไทยและประเทศชาติ  นายเทวินทร์ กล่าวสรุป

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply