เอสซีจี โลจิสติกส์ ชูระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

เอสซีจี โลจิสติกส์ ชูระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

รวมพลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรฐาน

เอสซีจี โลจิสติกส์ ผู้นำการบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ ชูระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มุ่งสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนให้เกิดในวงกว้าง สานต่อเจตนารมณ์องค์กรเพื่อถนนปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการขับขี่ไม่ปลอดภัย รวมพลังเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทั่วประเทศกว่า 340 ราย ทั้งคู่ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมประกาศยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวในงาน “SCG Logistics Safety We Care 2015  ใส่ใจ…ใคร ๆ ก็ทำได้” ว่า เอสซีจีให้ความสำคัญและมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับมหภาค สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสีย เอสซีจีจึงได้เชิญชวนเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทั่วประเทศกว่า 340 ราย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมประกาศความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง และการขับขี่ โดยยกระดับ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำแบบแผนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอสซีจีได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือของผู้ประกอบการ (Partnership Model) เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมสีเขียว ควบคู่กับการดำเนินโครงการถนนสร้างสุข (Road Safety Project) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งสร้างจิตสำนึกและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง          ร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างปลอดภัย โดยเอสซีจีมีหน่วยงานปูนซิเมนต์ผง จ.สระบุรี  เป็นพื้นที่นำร่องที่ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 39001: 2012  เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน

นายสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เอสซีจี   โลจิสติกส์ มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากการขนส่ง สานต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน งาน “SCG Logistics Safety We Care 2015 ใส่ใจ…ใคร ๆ ก็ทำได้” เกิดจากความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนการขนส่ง เพื่อต้องการนำเสนอระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ที่พัฒนาจากประสบการณ์ใช้งานจริง เพื่อให้คู่ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้นำไปปรับใช้และเผยแพร่ต่อ

เอสซีจีต้องการกระตุ้นให้เกิดมาตรฐานระดับสากลในการขับขี่อย่างปลอดภัย ผ่านการบำรุงรักษาและตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการบริหารความปลอดภัยเส้นทางขนส่งและจุดพักรถ นอกจากนี้ การพัฒนาพนักงานขับรถ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของธุรกิจขนส่ง  เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้จัดตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการขับขี่ของพนักงานขับรถ ปัจจุบันฝึกอบรมพนักงานไปแล้วกว่า 19,000 คน ตลอดจนมีการแข่งขันสุภาพบุรุษนักขับเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพนักงานขับรถให้มีทักษะการขับขี่ที่ชำนาญและปลอดภัย พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ

“เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้พัฒนาระบบด้านความปลอดภัยขึ้น โดยจัดตั้งห้องทัศนวิสัยในห่วงโซ่อุปทาน (Logistics Command Center Room (LCC)) เพื่อควบคุมการขับขี่ และการขนส่ง โดยใช้ระบบ GPS ในการควบคุม พร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมระบบทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานขับรถ พร้อมตักเตือนทันทีหากพบพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัท” นายสยามรัฐ กล่าว

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply