โอกาสการทำธุรกิจ กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

Tip’s Vol.22


Business opportunity along East-West Corridor

โอกาสการทำธุรกิจ กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) EWEC มีระยะทางยาว 1,450 กม. อยู่ในเขตไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กม. เส้นทางเริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งติดกับชายแดนสปป.ลาว จากนั้นเส้นทางหมายเลข 9 จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเข้าไปยังประเทศพม่าจนทะลุ อ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลำไย หรือมะละแหม่ง (Mawlamyine / Mawlamyaing) เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอาจจะสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและตะวันออกกลางต่อไป ขณะนี้โครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงประเทศทั้งสี่เข้าด้วยกันในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตกนี้สามารถเปิดใช้แล้วในระยะไทย-เวียดนาม มีเพียงช่วงหนึ่งในดินแดนพม่าที่ยังก่อสร้างอยู่

เมื่อเดือนธันวาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปป.ลาวและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สามฝ่าย เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวบนเส้นทาง EWEC และจะร่วมมือกันดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ บรรลุผลสำเร็จในช่วงปี 2551-2552 โดยประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับ SMEs มี ดังนี้

1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า ให้จัดทำเวลาทำการของด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และด่านแดนสะหวัน-ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ทั้งสามประเทศยังเร่งรัดที่จะให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายการดำเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) เพื่อให้สามารถเริ่มบังคับใช้การอำนวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและสินค้าในอนุภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งไทยและลาวจะจัด Single Window Inspection: SWI เพื่อเอื้อต่อการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection: SSI ที่ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต

2) การส่งเสริมการค้า โดยจัดงานแสดงสินค้าพร้อมการจับคู่ธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจโลจิสติกส์บนเส้นทาง EWEC ตลอดปี 2551 เช่นงาน Thailand Outlet 2008 ที่ดานัง เวียดนาม งาน Thailand Exhibition 2008 ที่สะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นต้น

3) การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้านอำนวยความสะดวกการค้าและโลจิสติกส์บนเส้นทาง EWEC

4) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนเส้นทาง EWEC

ในส่วนของลู่ทางการลงทุนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC นั้น จากความพยายามของสามฝ่ายเพื่อผลักดันโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยการรวมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่สาม ทำให้หลังจากที่ได้เปิดสะพานมิตรภาพ 2 และเปิดใช้ถนนสาย EWEC ในระยะไทย-เวียดนามแล้วพบว่าการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยทัวร์ที่เป็นที่นิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวไทยคือการเดินทางไปเที่ยวทะเลที่เวียดนาม ถือเป็นการไปเที่ยวเมืองนอกที่ประหยัดที่สุด นอกจากนี้ยังมีจุดขายเรื่องการรับประทานอาหาร 3 ชาติ ใน 1 วัน

อย่างไรก็ตาม พบว่าลาวค่อนข้างได้ประโยชน์น้อยที่สุดในเชิงการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยหยุดจับจ่ายหรือรับประทานอาหารในลาวมากนัก เพราะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดไม่มากนัก ขณะนี้สปป.ลาวจึงมีนโยบายเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนร้านอาหารและโรงแรม ดังนั้น จึงเป็นลู่ทางอันดีสำหรับนักลงทุนไทยที่อยากเข้าไปทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สถานีบริการน้ำมันที่มีร้านสะดวกซื้อ ศูนย์ซ่อมรถ และจุดพักรถ ซึ่งยังขาดแคลนมากตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะที่เมืองพินในแขวงสะหวันนะเขต

นอกจากนี้ รัฐบาลสปป.ลาวยังมีนโยบายเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนจากต่างประเทศโดยใช้ลาวเป็นฐานการผลิต โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน แขวงสะหวันนะเขต ตามแนวเส้นทางหมายเลข 9 มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการลงทุนด้านเกษตรและเหมืองแร่ ในเดือนธันวาคม 2550 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยังได้จัดการสัมมนาและการศึกษาดูงานเรื่อง ‘การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาวด้านการค้าการลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์บนเส้นทางเศรษฐกิจ EWEC’ ระหว่างการสัมมนาครั้งนี้ สองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming) โดยได้วางแผนขยายการผลิต การตลาด การย้ายฐานการลงทุนผลิตสินค้าเชื่อมโยง โดยเฉพาะสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบความร่วมมืออาเซียนและการส่งออกไปสู่ประเทศที่สามโดยเฉพาะตลาดจีน รายการพืชที่ผู้ประกอบการไทยและลาวได้เสนอเข้าร่วมโครงการจำนวนมี 16 รายการ ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ยูคาลิปตัส ละหุ่ง ถั่งเขียว กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก มะเขือเทศ สับปะรด ส้มโอ ฝ้าย มันเทศ มันสำปะหลัง ข้าวเหนียว ปอสา และว่านหางจระเข้ พืชอื่นๆที่ได้มีนักลงทุนจากไทยขอสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกในสะหวันนะเขตคือ อ้อย ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตกระดาษ และยางพารา การลงทุนด้านเกษตรที่แขวงสะหวันนะเขตที่ผ่านมาได้ผลน่าพอใจเนื่องจากสภาพดินดีให้ผลผลิตสูง ขณะนี้ภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการบริหารการนำเข้าสินค้าเกษตร โดยไทยขอให้สปป.ลาวเร่งรัดการจัดตั้ง One Stop Service ที่ชายแดน ตลอดจนไซโลรองรับผลผลิต การจัดระบบขนส่ง และขนสินค้าข้ามแดนทั้งในด่านสากลและด่านท้องถิ่นระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การทำเกษตรแบบมีสัญญา

ส่วนในด้านการลงทุนพบว่าสาขาที่สปป.ลาวสนใจร่วมทุนและขยายกิจการได้แก่ สาขาก่อสร้าง (อิฐบล๊อก พื้นสำเร็จ เสาเข็ม) ร่วมทุนแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ กิจการโรงแรม บ้านพัก รีสอร์ต (บริเวณที่ดินในปักเซใกล้น้ำตกคอนพะเพ็ง แขวงจำปาสัก) สินค้าพื้นบ้าน น้ำยาล้างจาน และขยายกิจการสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเส้นทาง EWEC ทำให้การขนส่งสินค้าทำได้สะดวกขึ้น

You can leave a response, or trackback from your own site.

21 Responses to “โอกาสการทำธุรกิจ กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก”

 1. Eric says:

  reik@greater.rushes” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 2. alfredo says:

  pascal@childish.italian” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 3. lee says:

  hoogli@seam.disrobe” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 4. Francisco says:

  proud@searchlight.reinforcements” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 5. Casey says:

  btu@atlantica.disoriented” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. ian says:

  libellos@microscopic.faced” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 7. allen says:

  appointing@sunlight.discusses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 8. randy says:

  rotundity@vomiting.extending” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 9. Ernest says:

  mediating@owes.canister” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 10. Danny says:

  saddles@reversibility.sashayed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 11. elmer says:

  criminal@durrells.cheated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. Freddie says:

  jilted@grinders.lull” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. eugene says:

  wiping@squabbling.tong” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 14. wallace says:

  unison@thwack.coronary” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 15. wayne says:

  striped@perturbed.brashness” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 16. Matt says:

  accommodated@chisels.fairfax” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 17. Chris says:

  translator@bonito.midway” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 18. tony says:

  pitilessly@underestimated.plugs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 19. Cory says:

  sides@sought.predominates” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 20. kyle says:

  geometrically@uninterruptedly.discoverer” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 21. โอกาสการทำธุรกิจ กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิภsays:

  Buy Proxy Servers…

  I found a great……

Leave a Reply