จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเมืองหลวงทางการเมืองการปกครองในอดีต

Coastal Corner P75-76

Ancient capital to regional hub of logistics

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเมืองหลวงทางการเมืองการปกครองในอดีต

สู่เมืองหลวงทางการเชื่อมโยงโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคในอนาคต

สุริยพงศ์ ทับทิมแท้

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

หากเราพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้คนส่วนใหญ่คงนึกถึงเมืองหลวงที่มีความยิ่งใหญ่รวมถึงเมืองที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ในอดีต จนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สุวรรณภูมิ” หรือแผ่นดินทอง และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในระดับมรดกโลกทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ            อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางการค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่มิได้ถูกนำมาวางแผนในการสนับสนุนกิจการการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันก็คือ ความเป็นที่ตั้งที่เป็นจุดเชื่อมต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลาง ที่มีการเชื่อมต่อด้วยแม่น้ำออกไปสู่ทะเลและท่าเรือน้ำลึกสำหรับเรือเดินทะเลได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณจุดศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ โรจนะ บางปะอิน ไฮเทค สหรัตนนคร และนวนคร เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมถึงสินค้าส่งออกประเภทสินค้าเกษตรหรือสิน ค้านำเข้าที่ต้องใช้สำหรับปัจจัยการผลิตและการบริโภคในจังหวัดต่างๆ รวมถึงโรงงานมากมาย ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้กล่าวมา ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มในการส่งสินค้าจากประเทศ เพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดกับประเทศไทยทั้งนำเข้าและส่งออก ก็มีปริมาณที่มากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นทั้งจุดรวบรวมและกระจายสินค้าของภูมิภาค

ในปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเชื่อมต่อกับทะเลและท่าเรือน้ำลึกสำหรับสินค้าประเภทเทกอง (Bulk Commodity) เป็นส่วนใหญ่แต่หากประเทศไทยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ทางโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม เราคงจะได้เห็นการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ (Container) อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นระบบในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายเป็นเมืองหลวงทางการเชื่อมโยงโลจิสติกส์แห่ง ภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply