ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Tip’s

GMS Economic Corridors

ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สำหรับคอลัมน์ Tip’s เล่มนี้ จะขอขยายความจากเล่มที่ 18 ที่ได้พูดถึง “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” หลายคนคงสงสัยว่า ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงคืออะไร

ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง หรือกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) ประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยจะครอบคลุมเนื้อที่ 2.34 ล้านตารางกิโลเมตร  มีประชากรรวม 257.5 ล้านคน โดยมีชื่อเต็มว่า GMS Economic Corridors มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน, ยกระดับการครองชีพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน, การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community)

ปัจจุบันแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ใน GMS แบ่งออกเป็น 3 แนว ได้แก่ แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC), แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) ได้แก่

 1. แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เป็น
  การเชื่อมโยงพื้นที่ด้านตะวันออกจากเวียดนาม ผ่าน สปป.ลาว บนเส้นทาง R 9 ข้ามสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 เข้าสู่ไทย และไปสู่สหภาพพม่า หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน โดยมีระยะทางรวมประมาณ 1,450 กิโลเมตร
  เส้นทาง R9 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
  เมาะละแหม่ง – เมียวะดี (พม่า) – แม่สอด – พิษณุโลก – ขอนแก่น – กาฬสินธุ์ – มุกดาหาร (ไทย) – สะหวันนะเขต – แดนสะหวัน (ลาว)- ลาวบาว – เว้ – ดองฮา – ดานัง (เวียดนาม)
  (i) จุดข้ามแดน : เมียวะดี (พม่า) – แม่สอด (ไทย)
  (ii) จุดข้ามแดน : มุกดาหาร (ไทย) – สะหวันนะเขต (ลาว)
  (iii) จุดข้ามแดน : แดนสะหวัน (ลาว) – ลาวบาว (เวียดนาม)

EWEC จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นทางเปิดไปสู่ท่าเรือสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของลาว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เมืองขนาดกลางหลายเมืองในประเทศ GMS 4 ประเทศ

 1. แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมโยง ไทย-พม่า / ลาว-จีน
  NSEC ประกอบด้วยเส้นทางหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่
  (1) เส้นทาง R3E : คุนหมิง – ยูซี – หยวนเจียง – โมเฮย – ซิเมา – เฉียวเมิงหยาง – บ่อหาน (จีน) – บ่อเต็น – ห้วยทราย (ลาว) – เชียงของ – เชียงราย – ตาก – กรุงเทพฯ (ไทย)
  (i) จุดข้ามแดน : บ่อหาน (จีน) – บ่อเต็น (ลาว)
  (ii) จุดข้ามแดน : ห้วยทราย (ลาว) – เชียงของ (ไทย)
  (2) เส้นทาง R3W : เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก (พม่า) – แม่สาย – เชียงราย – ตาก – กรุงเทพฯ (ไทย)
  (i) จุดข้ามแดน: ท่าขี้เหล็ก (พม่า) – แม่สาย (ไทย)
  (3) เส้นทาง R5 : คุนหมิง – หมี่เหลอ – หยินซ่อ – ไคหยวน – เม่งซือ – เฮียโค่ว (จีน) – ลาวไค – ฮานอย – ไฮฟอง (เวียดนาม)
  (i) จุดข้ามแดน: เฮียโค่ว (จีน) – ลาวไค (เวียดนาม)
 2. แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เป็นการพัฒนาแนว เส้นทางเชื่อมระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม มีเส้นทางสำคัญ 2 เส้นทางคือ เส้นทาง R1 และ R10

เส้นทาง R1 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
กรุงเทพฯ – กบินทร์บุรี – สระแก้ว – อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง – พนมสารคาม – กบินทร์บุรี – สระแก้ว – อรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต – ศรีโสภณ – เปอสาด – พนมเปญ –นาคหลวง – บาเวด (กัมพูชา) – มอคไบ – โฮจิมินต์ซิตี้ – วังเตา (เวียดนาม)
(i) จุดข้ามแดน : อรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต (กัมพูชา)
(ii) จุดข้ามแดน : บาเวด (กัมพูชา) – มอคไบ (เวียดนาม)

เส้นทาง R10 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
กรุงเทพฯ – ตราด – หาดเล็ก (ไทย) – แชมแยม – เกาะกง – สะแรอัมเปิล – กำพต – ลอก (กัมพูชา) – ฮาเตียน – คาเมา – นามคาน (เวียดนาม)
(i) จุดข้ามแดน : หาดเล็ก (ไทย) – แชมแยม (กัมพูชา)

You can leave a response, or trackback from your own site.

9 Responses to “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

 1. Victor says:

  vanishing@axiom.callan” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 2. William says:

  libertarian@wright.teakwood” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. Miguel says:

  swarms@crouchs.applicator” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 4. allen says:

  severely@subic.isaacs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 5. dale says:

  livers@sustained.reaffirm” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 6. lee says:

  patriot@buckling.gotten” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 7. zachary says:

  proclamations@leverage.nestled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 8. ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง | Especially of says:

  American Proxies…

  I found a great……

Leave a Reply