หลักคิดในการจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น

Basic Concept for Warehouse Management

หลักคิดในการจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น

ดร. วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

                ตอนแรกผู้เขียนคิดว่าจะพูดถึงเรื่อง “การเปิดเสรีอาเซียน” แต่เชื่อว่าถึงนาทีนี้ ผู้อ่านทุกท่านคงพอทราบและเข้าใจถึงผลกระทบที่จะมีต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของประเทศไทยพอสังเขปแล้ว สิ่งที่ผู้เขียนได้อ่านจากบทความต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะมีบทสรุปด้วยการร้องขอหรือเรียกร้องให้สังคมไทยเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี. 2558 ดังนั้น ผู้เขียนจะขอเล่าในส่วนที่ภาคธุรกิจการค้าและภาคการผลิตสามารถจะเริ่มพัฒนาตัวเองให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว อีกทั้งยังสามารถนำหลักคิดพื้นฐานไปปรับใช้ได้ทันที

                ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบโลจิสติกส์จะมี 2 ส่วนที่เป็นภาระทางการเงินมากที่สุด นั้นคือ การขนส่งและการกระจายสินค้า อีกส่วนจะเป็นเรื่องสินค้าคงคลัง การประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการกระจายสินค้าในส่วนของภาคเอกชนอาจจะไม่สามารถลดลงได้อย่างเต็มที่ เพราะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและราคาเชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม การจัดการด้านสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ภายในองค์กรเอง เมื่อกล่าวถึง สินค้าคงคลัง เรื่องที่ตามมาด้วยก็คือคลังสินค้า สถานที่ที่เก็บทรัพย์สินขององค์กรเอาไว้

คลังสินค้าโดยหลักการแล้วจะเป็นจุดที่เก็บสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนของความต้องการของสินค้า เป็นจุดรวบรวมสินค้า (Consolidation Point) สุดท้ายเป็นจุดสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า (Value Added Processing) ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง สิ่งที่ประสบก็คือการจัดการคลังสินค้ายังไม่เป็นระเบียบ บางทีอาศัยความจำของพนักงานสำหรับการหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จ ซึ่งเมื่อปริมาณการเข้าออกของสินค้าเพิ่มขึ้นการทำงานก็จะยิ่งไม่มีประสิทธิภาพ

                การจัดการคลังสินค้าจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนที่ดี วัตถุดิบ ส่วนประกอบ และสินค้าสำเร็จจะต้องมีรหัส รวมถึงสถานที่จัดเก็บด้วย การวางแผนการใช้พื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง พื้นที่สำหรับตรวจรับสินค้า พื้นที่จัดเก็บ พื้นที่เตรียมจัดส่ง ช่องทางเดินเพื่อหยิบสินค้า (อาจจะมีพื้นที่สำหรับรับของคืน หรือคืนสินค้า) ห้องน้ำ บริเวณส่วนสำนักงาน กระบวนการทำงานหลักภายในคลังสินค้าจะมี 1)การรับสินค้าเข้า (Receiving) 2) การจัดเก็บ (Put-away) 3) การหยิบสินค้าตามคำสั่ง (Order Picking) และ 4) การจัดส่งสินค้า การจัดเก็บและการหยิบสินค้าจะเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดเพราะต้องมีการเคลื่อนที่ของสินค้าและคน

การจัดการคลังสินค้าจะออกแบบโดยอาศัยการคำนวณจากปริมาณสินค้าที่ไหลเข้าออกคลังสินค้าเพื่อจัดกลุ่มของสินค้าออกมาเป็นหมวดๆ อาทิเช่น สินค้าเคลื่อนไหวเร็ว สินค้าเคลื่อนไหวปานกลาง และสินค้าเคลื่อนไหวช้า สินค้าที่เคลื่อนไหวเร็วโดยปกติจะถูกเก็บให้อยู่ใกล้กับทางเข้าหรือทางออกมาที่สุด เพื่อเป็นการลดเวลาและระยะทางในการเดินทางไปเก็บหรือหยิบสินค้า หลายองค์กรเริ่มใช้วิธีส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross Docking) ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการนำของไปจัดเก็บและการหยิบ สำหรับวัตถุดิบและสินค้าบางประเภท ซึ่งผู้เขียนอาจจะได้มีโอกาสกล่าวถึงรายละเอียดในครั้งต่อไป

                สิ่งสำคัญที่สุดคือความถูกต้องการบันทึกข้อมูลในคลังสินค้า เรื่องนี้เป็นวินัยที่พนักงานทุกคนจะต้องมี อีกทั้งคลังสินค้าเปรียบเสมือนสถานที่เก็บเงินขององค์กร ระเบียบของการเข้าออกจะต้องเข้มงวด การเข้าออกคลังสินค้าของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าล้วนแต่มีโอกาสทำให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลทั้งสิ้น

สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นรหัสแท่ง (Barcode) หรือว่า RFID ที่จะนำมาใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ และประเภทของสิ่งที่จัดเก็บในคลังสินค้า อาทิเช่น สถานประกอบการบางแห่งอาจจะต้องมีการพิมพ์รหัสแท่งเพื่อประโยชน์ในการตรวจนับและจัดส่งสินค้าของตนเอง ส่วนซอฟแวร์ที่จะมาช่วยการจัดการคลังสินค้านั้นก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับเงินลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการต่อขยาย ระบบที่ควรจะเป็นระบบเปิด (Open System) แต่เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลไม่มี

                สุดท้ายที่ผู้เขียนอยากจะย้ำคือคลังสินค้าเป็นจุดสำคัญสำหรับองค์กรและโซ่อุปทาน การดำเนินของคลังสินค้าที่ดีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ ดังนั้นเริ่มให้ความสำคัญและจัดคลังสินค้าเถอะครับ

อ้างอิง

[1] ICRC Logistics Field Manual – Chapter 6 Warehouse Management pp 285-362

You can leave a response, or trackback from your own site.

23 Responses to “หลักคิดในการจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น”

 1. Mathew says:

  glimmering@weybosset.renditions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 2. Reginald says:

  lived@arlington.expecially” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 3. Wade says:

  faucet@wayne.bruhn” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Frederick says:

  looming@budgeted.bmews” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 5. Alex says:

  feversham@expeditions.oversoft” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 6. nathan says:

  furnish@rourke.shrouded” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 7. jonathan says:

  sterns@gamebird.ghoreyeb” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 8. Sidney says:

  hoss@patronized.soled” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 9. Shane says:

  papers@louisville.sr” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 10. Douglas says:

  schwarzkopf@encomiums.composers” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 11. Lonnie says:

  delon@topics.attesting” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 12. sean says:

  rachels@windy.climb” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. Ronald says:

  madding@medicine.muffins” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 14. Christopher says:

  imposed@lebensraum.voraciously” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 15. otis says:

  crowd@unorthodox.hypothalamic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 16. shawn says:

  gino@clocking.fluctuating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 17. george says:

  enormity@disabled.sulfide” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 18. Leonard says:

  smudged@crashes.bawhs” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 19. หลักคิดในการจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น | Especially of L says:

  Cheap Private Proxies…

  I found a great……

 20. หลักคิดในการจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น | Especially of L says:

  Best Shared Proxies…

  I found a great……

 21. หลักคิดในการจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น | Especially of L says:

  Proxy Quality…

  I found a great……

Leave a Reply