กทท. ร่วมส่งมอบฝายต้นน้ำ ณ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

กทท. ร่วมส่งมอบฝายต้นน้ำ ณ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

————————————————————–

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 หม่อมหลวง พรพรหม เทวกุล รอง อทร.(บง) ประธานในพิธีมอบฝายต้นน้ำตามโครงการสร้างฝายต้นน้ำตามแนวทางประชารัฐอำเภอลับแลและ กทท. “น้ำใจหลั่งริน      สู่แผ่นดินลับแล ส่งมอบฝายถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พ่อหลวง” โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง อทร (บธ) นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี นบ 16 ปจอ. ผู้บริหาร และพนักงาน กทท. พร้อมด้วย นาย สุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศให้ยั่งยืน ณ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply