ที ไอ พี เอส ร่วมพิธีลงนามการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

ที ไอ พี เอส ร่วมพิธีลงนามการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

กัปตัน ชัชวาล เกตุทะเล รองกรรมการผู้จัดการ คุณศักดิ์ดา หวานแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ที ไอ พี เอส  จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี 4    เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และสถานศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรให้มีประสิทฺธิภาพ มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และตรงกับสาขาที่ศึกษามากที่สุด  นักศึกษาที่อยู่ในโครงการฯทางสถาบันการศึกษาจะมีหน้าที่ดูแลด้านการศึกษา วิชาการ และทฤษฏี  ในส่วนบริษัทที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะมีหน้าที่จัดหาสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆให้ ตลอดจนดูแลนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน ให้ได้รับการฝึกงานโดยการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงที่สะสมมานี้ไปเป็นพี้นฐานในการปฏิบัติงานที่ดีในภายภาคหน้าต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เป็นวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    เปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539  ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ในชื่อโรงเรียน    วินเบิร์น-ธรรมศิริ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมภาคภาษาอังกฤษ      ด้วยการร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย          และใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวินเบิร์นในการดำเนินการ เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญในการปฎิบัติงาน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง (Laem Chabang School of Engineering: LCSE) และเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรภาคภาษาไทยในสายพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาการบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บเพจ การจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าปลีก และสายช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ การพิมพ์ เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ด้วยแนวคิดที่จะผลิตกำลังคนที่เพรียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ด ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (Laem Chabang Engineering Technological College : EN-Tech) ความก้าวหน้าของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกแห่งความดีงาม มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะในการปฎิบัติงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความเป็นสากล เป็นบัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลกได้อย่างสมบูรณ์

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “ที ไอ พี เอส ร่วมพิธีลงนามการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี”

  1. ที ไอ พี เอส ร่วมพิธีลงนามการจัดการอาชีวศึกษภsays:

    Limeproxies…

    I found a great……

  2. ที ไอ พี เอส ร่วมพิธีลงนามการจัดการอาชีวศึกษภsays:

    Buy Anonymous Proxies…

    I found a great……

Leave a Reply